Cảnh vệ trại Auschwitz chết trước ngày xét xử tội ác chiến tranh