Luân Đôn sắp « rơi » vào tay ứng cử viên theo đạo Hồi