Anh: Các Công Ty Công Nghệ Sẽ Có Thể Mở Trường, Cấp Bằng