Lãnh đạo phong trào sinh viên Hongkong được trắng án