Bắt chước Trump, Campuchia muốn xây tường ngăn dân Việt Nam