Liên minh quốc tế tiêu diệt thêm ba lãnh đạo của IS