Bay tới Mỹ, không được mang thiết bị điện tử trong xách tay