California bắt tay với Trung Quốc về biến đổi khí hậu