Comey: Trump sa thải tôi để làm suy yếu cuộc điều tra về Nga