Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel Hòa bình, vừa qua đời