Mỹ: Donald Trump sa thải cố vấn chiến lược thân cận nhất